Ochrona danych osobowych


W związku z koniecznością wykonania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisach internetowych dostępnych pod adresami www.partnersc.com i w działalności gospodarczej:
 2. jest: Biuro Rachunkowe „Partner” s.c. Iwona Morawska, Paweł Maciak ul. Ciołka 12 01-402 Warszawa NIP 5272511237, REGON 140584751
 3. Z przez Administratorem można się skontaktować wysyłając list pocztowy na podany w pkt 1 adres siedziby Administratora lub drogą e-mailową pod adresem: partnersc@partnersc.com.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, ponieważ jest to niezbędne do realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów tj. do rzetelnego świadczenia oferowanych przez niego usług, do utrzymania serwisu internetowego www.partnersc.com , rozliczeń np. wystawienia faktury, tworzenia statystyk serwisu www.partnersc.com, w celu zabezpieczenia roszczeń, marketingu bezpośredniego np. wysyłanie ofert reklamowych, kampanii reklamowych wykorzystujące technologie dostarczaną przez zewnętrznych partnerów reklamowych . Do podstawowych usług świadczonych przez Administratora należy działalność księgowa
 5. Dane te pozyskane zostały z co najmniej jednego z niżej wymienionych publicznie dostępnych źródeł informacji:
  • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS),
  • Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG),
  • inne rejestry i ewidencje prowadzone przez organy państwowe,
  • oficjalne strony internetowe podmiotów gospodarczych,
  • wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych,
  • ogólnodostępne katalogi teleadresowe,
  • serwisy społecznościowe,
  • bazy danych zakupione u współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich.
  • Serwisu internetowego www.partnersc.com
  • podane w przypadku podpisania umowy na świadczenie usług księgowych
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane współpracującym z nim podmiotom trzecim z siedzibą w Polsce, w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach trzecich nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Administrator będzie przechowywać te dane w swoich zbiorach oraz przetwarzać je przez okres niezbędny do świadczenia usług opisanych w pkt 4.
 8. Administrator może podejmować w oparciu o przetwarzane dane osobowe zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Wszystkie osoby fizyczne, których dane Administrator przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
 10. Aby skorzystać z tych praw, należy się skontaktować z Administratorem w sposób wskazany w pkt 2.
 11. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby, których dane Administrator przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zadzwoń lub zostaw telefon
do siebie a nasz doradca się skontaktuje

Umów się na wizytę
w jednej z naszych placówek

Warszawa / Ciechanów / Poznań

Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Biuro Rachunkowe Partner s.c. Iwona Morawska Paweł Maciak ul Ciołka 10, 01-402 Warszawa partnersc@partnersc.com. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to rodo@partnersc.com

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zgłoszeń lub zapytań. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.